Phương danh cúng dường xây chùa tháng 6.2017

01/07/2017 19:59
VNO - Kính niệm ân quý vị đã đóng góp vào quỹ xây chùa Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trong quá trình tổng kết, nếu có sai sót gì, hoan hỷ phản hồi về hotline 010-6306-3423.

Bảng tổng kết hoan hỷ tải về từ bên dưới!Tập tin đính kèm: QUỸ XÂY CHÙA T6.2017 ok-1.pdf

Các tin tức khác

Back to top