Phương danh cúng dường xây chùa tháng 1.2017

06/04/2017 18:12
Kính niệm ân quý vị đã đóng góp vào quỹ xây chùa Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trong quá trình tổng kết, nếu có sai sót gì, hoan hỷ phản hồi về hotline 010-6306-3423.

Bảng tổng kết hoan hỷ tải về từ bên dưới!Tập tin đính kèm: quyxaychua1.2017.pdf

Các tin tức khác

Back to top