Lễ thượng bảng- An vị Phật đạo tràng Viên Ngộ 원오도량 현판식 - 부처님 점안

11/04/2017 16:23
Ngày 13.03.2016, dưới sự chứng minh của chư Tôn đức hai nước, Đạo tràng Viên Ngộ đã cử hành lễ Thượng Bảng - An Vị Phật.

Ngày 13.03.2016, dưới sự chứng minh của chư Tôn đức hai nước, Đạo tràng Viên Ngộ đã cử hành lễ Thượng Bảng - An Vị Phật.

 

 

 

le thuong bang

le thuong bang

le thuong bang

le thuong bang

le thuong bang

le thuong bang

le thuong bang

le thuong bang

le thuong bang

le thuong bang

le thuong bangCác tin tức khác

Back to top